Camí d'aprenentatge d'aplicacions C/C++

Desenvolupant aplicacions C i C++

Quant instal·leu l'IDE NetBeans amb suport C/C++, l'IDE inclou els tipus de projectes per a C i C++, així com les plantilles adequades. Podeu crear aplicacions C/C++ amb biblioteques estàtiques i dinàmiques, i també podeu crear projectes C/C++ des de fonts existents. El sagnat, el completament, i el ressaltat de la sintaxi per al codi en C i C++ en l'editor, està perfectament integrat amb el depurador GNU gdb.

En l'IDE NetBeans 6.8, noves característiques en C/C++ inclouen l'ús nou d'E/S i eines d'anàlisi de microestat en fils d'execució, millora en la còpia en projectes remots, millores en les eines d'anàlisis ja existents.

get support for the NetBeans

Support