Các Nguồn


Mã nguồn của NetBeans có sẵn dưới Bản quyền Phát triển và Phân phối Chung (CDDL).

Mã nguồn có sẵn trong một kho Mercurial. Tất cả sự phát triển của NetBeans xảy ra nhờ sử dụng máy chủ Mercurial trên trang web này, và các đề nghị và quyết định phát triển diễn ra trên các danh sách nhân thư công cộng.

Bạn có thể lấy được mã nguồn theo một số cách.

Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện xây dựng từ các nguồn, xem các trang xây dựng/cài đặt.

Như vậy chính xác đây là gì?


Những gì có sẵn tại đây là toàn bộ cây mã nguồn và lịch sử của NetBeans IDE. Nói chung, có một nhánh "ổn định" và một "nhánh phát triển." Nhánh phát triển là nơi mà sự phát triển liên tục diễn ra - nó sẽ ổn định ít hơn hoặc nhiều hơn tuỳ thuộc vào việc nó đang ở điểm nào trong chu kỳ phát hành.

Để có một bản mô tả về tổ chức vật chất của các nguồn trong kho Mercurial, xem tài liệu Các Nhánh và Nhãn của Mercurial.

Những gì ở đây có phải là mã nguồn hoàn chỉnh hay không? Có bất cứ thứ gì không có ở đây không?


Có một số thứ không thể có ở đây vì các lý do pháp lý. Có vài bộ phận của NetBeans IDE là phần mềm của bên thứ ba, hoặc chịu tác động của một bản quyền mà không cho phép mã nguồn của họ được công khai tại đây.

Ví dụ về những gì trong câu hỏi này bao gồm:

  • Java Compiler - Trình phân tách Java trong NetBeans là một trình bao bọc xung quanh chương trình biên dịch ngôn ngữ Java (javac). Các mã nguồn của javac có sẵn dưới tác động của bản quyền GPL v2 từ Trang web OpenJDK. NB 5.x và các phiên bản cũ hơn sử dụng một phiên bản cũ của trình biên dịch javac dưới tác động của môt bản quyền Sun BCL hạn chế hơn.
  • XML Parsers (Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP, ...) - được sử dụng trong toàn bộ IDE cho việc phân tác và thao tác với XML. http://java.sun.com/xml/
  • JavaHelp Runtime library 2.x - IDE sử dụng JavaHelp để hiển thị tài liệu trực tuyến. Việc phân phối mã nhị phân bổ sung cũng có thể bao gồm thư viện được phát triển theo thời gian của JavaHelp để xây dựng lại các cơ sở dữ liệu cho tìm kiếm. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - một công cụ xây dựng ngôn ngữ Java mà NetBeans dựa vào để xây dựng hệ thống. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - một khung làm việc thử nghiệm được sử dụng để chạy các thử nghiệm đơn vị trong NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - một kho chứa servlet được bao bọc dành cho việc phát triển Java Servlet và JSP. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • Thư viện Thẻ Tiêu chuẩn của (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

Một phiên bản của NetBeans có thể chứa nhiều hơn hoặc ít hơn các tệp bổ sung không có bản quyền của CDDL. Hãy hỏi trên danh sách nbdev để được chắc chắnh.

Đóng góp


Xem trang tham gia
Not logged in. Log in, Register