Kodet burimore


Kodi burimor i NetBeans-it është i gatshëm nën Licenca e Zhvillimit të përbashkët dhe të shpërndarjes (CDDL).

Kodi burimor është i gatshëm në një vendruajtje Mercurial. Të gjitha zhvillimet e NetBeans ndodhun duke përdorur Mercurial serverin në këtë vend, dhe propozimet për zhvillim dhe vendimet ndodhin në listat publike të postimeve.

Ju mund arrini te kodi burimor në disa mënyra.

Nëse ju jeni të interesuar të bëni një ndërtim nga kodi, shiko faqe e ndërtimit/instalimit.

Çfarë ka këtë me të vërtetë?


Çka është e gatshme këë është i tërë trungu i kodi dhe historia e NetBeans IDE-s , është një degë "stabile" dhe një "degë e zhvillimit". Dega e zhvillimit është ndodhin zhvillimet në vazhdim - do të mund të jetë më tepër ose më pak stabile varësisht se në cilin pikë të ciklit të plasimit është.

Për një përshkrim i organizimit fizik të kodin në vendruajtjen Mercurial, shiko Mercurial Degët dhe Etiketat doc.

A është këtu kodi i tërë? A ka ndonjë gjë që nuk është këtu?


Janë disa pjesë që nuk gjenden këtu për shkaqe legale. Janë disa pjesë të NetBeans IDE-s që janë softuerë të palëve të treta, ose janë nën ndërjë licencë që nuk e lejon që kodi i tyre të bëhet publik.

Shembuj të këtyre termave në këtë qështje:

  • Java Kompiluesi - Parseri i Java-s në NetBeans është një mbështjellës përreth kompiluesi të gjuhës Java (javac). Kodet burimore të javac janë në licencën GPL v2 nga OpenJDK sajti. NB 5.x dhe versionet më të hershme përdorin javac kompiluesi që është në licencë më restriktive Sun BCL license.
  • XML Parserët (Xerces, Crimson, Xalan, DOM, SAX, JAXP, ...) - që përdoren në IDE për parsimin dhe manipulimin e XML . http://java.sun.com/xml/
  • JavaHelp Runtime library 2.x - IDE e përdor JavaHelp për të paraqitur dokumentimin në linjë. Binariet shtesë të shpërndarjes mund të përfshijnë edhe bibliotekën e kohës-së-ndërtimit për të rindërtuar bazën e të dhënave të kërkimit. http://java.sun.com/products/javahelp/index.html
  • Apache Ant 1.6.x - një mjet ndërimi i bazuar në Java që bazohet sistemi i ndërtimit të NetBeans-it build system depends on. http://ant.apache.org/
  • JUnit 3.8.x - një kornizë testimi që përdoret të të ekzekutuar njësitë e testeve në NetBeans. http://www.junit.org/index.html
  • Tomcat 5.x.x - një përmbajtës i ndërfutur për zhvillimin e i servletëve dhe të JSP-ve. http://jakarta.apache.org/tomcat/index.html
  • JSP Standard Tag Library (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/

Një plasim i dhënë i NetBeans-it mund të ketë më tepër ose më pak ekstra skedar jë-CDDL-të licencuara në të. Pyet në listën nbdev për të qenë më të sigurtë.

Kontributi


Shiko faqen të marrurit pjesë.
Not logged in. Log in, Register