Información da versión 6.9.1 do IDE de NetBeans

O IDE de NetBeans é un contorno de desenvolvemento integrado gañador de moitos premiso dispoñíbel para Windows, Mac, GNU/Linux e Solaris. O proxecto NetBeans está composto por un IDE de código aberto e unha plataforma de aplicativos na que os desenvolvedores activos poden crear aplicativos web, empresariais, de escritorio e móbiles usando a linguaxe Java.

O proxecto NetBeans está composto por unha comunidade de desenvolvedores moi activos e ofrece amplos recursos de documentación e formación así como unha selección variada de engadidos de terceiros.

Vista previa da versión

O IDE NetBeans 6.9.1 introduce JavaFX Composer, unha ferramenta de deseño para a creación de aplicativos gráficos JavaFX, parecido ao construtor de aplicativos gráficos Swing para aplicativos Java SE. Outras notoriedades inclúen a interoperabilidade OSGi para aplicativos da plataforma NetBeans, e a compatibilidade para desenvolver paquetes OSGi con Maven; compatibilidade para o SDK de JavaFX 1.3.1, marco de traballo PHP Zend, e Ruby on Rails 3.0; así como melloras no editor Java, no depurador Java, no seguimento de incidencias e moitas máis.

Obter o NetBeans IDE 6.9.1

Descargar NetBeans IDE 6.9.1

Documentación

Use os seguintes documentos para iniciarse co IDE NetBeans 6.9.1:

Características destacábeis

OSGI

 • Desenvolver paquetes OSGI con Maven
 • Contedor de Felix empaquetado
 • Usar paquetes OSGI nun aplicativo NetBeans RCP

Plataforma NetBeans

 • Interoperabilidade OSGI (desenvolver e consumir paquetes OSGI nos aplicativos baseados na plataforma)
 • Compatibilidade Felix 2.0.3 OSGI, compatibilidade experimental para Equinox
 • Converter módulos NetBeans en paquetes OSGI e execútalos non contedor OSGI sen modificar
 • Editor de marcas (branding) para os proxectos baseados nas plataformas Maven e Ant
 • Os aplicativos baseados na plataforma NetBeans xeran instaladores para os sistemas operativos máis comúns
 • Asistencia mellorada para consumir servizos web e conectarse ás bases de datos

 

JavaFX

 • JavaFX Composer para superficies de usuario parecidas a formularios, con control e acceso a diversas fontes de datos
 • Engadidos e mellorados consellos no editor, na depuración e na refactorización
 • Paletas melloradas para as gráficas, efectos, cores e formas JavaFX
 • Formato de código mellorado

Java EE

 • Compatibilidade coa inxección de dependencias e contextos (CDI) (JSR-299)
 • Compatibilidade co marco de traballo Spring 3.0
 • Edición Open Source do servidor Glassfish 3.0.1 empaquetado
 • Facilidades na rexeneración de entidades JPA despois de cambiar a base de datos
 • Compatibilidade dos servizos web REST cos aplicativos RCP

Java

 • Agrupación de puntos de interrupción no depurador de Java, histórico de parámetros anexados ao depurador
 • Compatibilidade para procesadores de anotacións para o editor, configurábel nas propiedades do proxecto
 • Novo applet e compatibilidade Web Start (JNLP)
 • Navegación mellorada no analizador de trazas do stack e os URL, Ir á acción do método Overridden/Implemented

Linguaxes web: HTML, CSS, JavaScript

 • Refactorización e busca de usos para CSS e linguaxes parecidas a HTML
 • Completado de código e hiperligado para os atributos de selector de id e clase
 • Refactorización de estilos CSS en liña

 

Java Card

 • Compatibilidade para a creación de servlets Java Card Connected 3, applets clásicos e estendidos
 • Compatibilidade con versións anteriores de Java Card 2.2.x e Java Card Classic
 • Depuración e creación de múltiples Java Card Platform/Device
 • Aliñamento coa implementación de Java Card Reference Implementation

PHP

 • Compatibilidade co marco de traballo PHP Zend
 • Anotacións "Overrides/Implements" e "Is Overridden/Implemented"
 • Novo formateador con máis regras de formato

Ruby

 • Compatibilidade con Ruby on Rails 3.0

C/C++

 • Probas unitarias de integración con proxectos C/C++
 • Desenvolvemento remoto mellorado que inclúe descarga de ficheiros remotos e navegación
 • Compatibilidade mellorada para obxectivos makefile e Fortran
 • Navegación mediante hiperligazóns entre métodos overridden e clases

Xeral

 • Moitas máis suxestións de edición para Java e Ruby
 • Admite corrector ortográfico no Editor
 • Elemento do menú Axuda para informar de erros e lentitude do IDE NetBeans
 • Compatibilidade para múltiples servidores de equipo baseados en Kenai (p. ex. kenai.com e netbeans.org).


Saber máis sobre as características desta versión na páxina de Novas e notoriedades do IDE NetBeans!

Visite a folla de ruta da versión de NetBeans.

Not logged in. Log in, Register