Informació del llançament de l'IDE NetBeans 6.9.1

El IDE NetBeans ha estat guardonat amb un premi com a entorn de desenvolupament integrat per a Windows, Mac, Linux i Solaris. El projecte NetBeans consta d'un IDE de codi obert i una plataforma d'aplicació que permeten als desenvolupadors crear aplicacions web, empresarials, d'escriptori i de mòbil, d'una forma ràpida utilitzant la plataforma Java, així com JavaFX, PHP, JavaScript i Ajax, Ruby i Ruby on Rails, Groovy i Grails, i C/C++.

El projecte NetBeans està suportat per una comunitat de desenvolupadors vibrant, i ofereix uns recursos extensos de documentació i d'aprenentatge així com una selecció àmplia de complements de tercers.

Descripció general del llançament

L'IDE NetBeans 6.9.1 introdueix l'eina de composició de JavaFX, una eina visual de disseny per a la construcció d'aplicacions gràfiques JavaFX, semblant al constructor gràfic Swing per a aplicacions de Java SE. Altres notorietats inclouen la interoperabilitat d'OSGi per a aplicacions de plataforma NetBeans, i el suport per al desenvolupament de paquets OSGi amb Maven; suport per a l'SDK de JavaFX 1.3.1, el framework Zend PHP, i RoR (Ruby on Rails) 3.0; així com millores a l'editor Java, depurador Java, seguiment d'incidències, i més coses.

Obtenir l'IDE NetBeans 6.9

Descarregar l'IDE NetBeans 6.9

Documentació

Utilitzeu aquests documents per a iniciar-vos amb l'IDE NetBeans 6.9.1

Característiques destacades

OSGi

 • Desenvolupament de paquets OSGi amb Maven
 • Contenidor de Felix inclòs
 • Paquets OSGi en una aplicació RCP de NetBeans

Plataforma NetBeans

 • Interoperabilitat OSGi (desenvolupament i utilització de paquets OSGi en aplicacions basades amb plataformes)
 • Suport OSGi Felix 2.0.3, suport experimental per a Equinox
 • Conversió de mòduls NetBeans a paquets OSGi, i l'execució en un recipient OSGi sense cap modific-ió
 • Edició amb marcatges, tant per Ant i Maven per a projectes basats amb la plataforma
 • Aplicacions basades amb la plataforma NetBeans capaces de generar instal.ladors per als sistemes operatius més comuns
 • Suport millorat per a l'ús d'aplicacions web i connexions a bases de dades

 

JavaFX

 • Eina de composició de JavaFX per als components d'interfície d'usuari semblant als formularis, amb estats i accés a diverses fonts de dades
 • S'han afegit i millorat els consells en l'editor, en el depurador i en la reestructuració
 • S'ha millorat les paletes de JavaFX: formes, colors, efectes i gràfics
 • S'ha millorat la formatació del codi

Java EE

 • Suport per a CDI (Contexts and Dependency Injection) (JSR-299)
 • Suport per al Framework Spring 3.0
 • Servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1 inclòs
 • Regeneració fàcil de les entitats JPA després d'un canvi a la base de dades
 • Suport per a serveis web REST per a aplicacions RCP

Java

 • Agrupació de punts d'interrupció al depurador de Java, històric d'adjuncions al depurador
 • Suport per a processadors d'anotacions en l'editor, configurable a través de les propietats del projecte
 • Suport per a la nova mini-aplicació i Web Start (JNLP)
 • Navegació millorada en l'analitzador de traces de la pila i URLs, Anar a l'acció Overridden/Implemented del mètode

Llenguatges Web: HTML, CSS, JavaScript

 • Reestructuració i trobar usos CSS i per a llenguatges semblants a HTML
 • Autocompletat de codi i hipervincles per el selector d'atributs id i class
 • Reestructuració en línia d'estils CSS

 

Java Card

 • Suport per a servlets de Java Card Connected 3, mini-aplicacions tan ampliades com clàssiques
 • Compatible retrospectivament amb Java Card 2.2.x i Java Card Clàssic
 • Depuració i creació de múltiple de plataformes i dispositius de Java Card
 • Conforme a la referència d'implementació de Java Card

PHP

 • Suport Framework Zend PHP
 • Anotacions "Overrides/Implements" i "Is Overridden/Implemented"
 • Nou formatejador amb moltes regles de format

Ruby

 • Suport RoR (Ruby on Rails) 3.0

C/C++

 • Integració de proves unàries amb projectes C/C++
 • Desenvolupament remot millorat, incloent la descàrrega i navegació, de fitxers remots
 • Suport millorat per a objectius makefile i Fortran
 • Navegació d'hipervincles millorada entre mètodes overridden i classes

Altres millores

 • Molts més conselles per a Java i Ruby
 • Suport per a la revisió ortogràfica en l'editor
 • Elements de menú d'ajuda per a informar d'errors i alentiments en contra de l'IDE NetBeans
 • Suport per a diversos servidors de cooperació basats en Kenai (pex. kenai.com i netbeans.org).


Conegueu més característiques d'aquest llançament a la pàgina de Novetats i notabilitats de l'IDE NetBeans!

Visiteu el Full de ruta de llançaments de NetBeans.

Not logged in. Log in, Register

By use of this website, you agree to the NetBeans Policies and Terms of Use. © 2018, Oracle Corporation and/or its affiliates. Sponsored by Oracle logo