Informació del llançament de l'IDE NetBeans 6.9.1

El IDE NetBeans ha estat guardonat amb un premi com a entorn de desenvolupament integrat per a Windows, Mac, Linux i Solaris. El projecte NetBeans consta d'un IDE de codi obert i una plataforma d'aplicació que permeten als desenvolupadors crear aplicacions web, empresarials, d'escriptori i de mòbil, d'una forma ràpida utilitzant la plataforma Java, així com JavaFX, PHP, JavaScript i Ajax, Ruby i Ruby on Rails, Groovy i Grails, i C/C++.

El projecte NetBeans està suportat per una comunitat de desenvolupadors vibrant, i ofereix uns recursos extensos de documentació i d'aprenentatge així com una selecció àmplia de complements de tercers.

Descripció general del llançament

L'IDE NetBeans 6.9.1 introdueix l'eina de composició de JavaFX, una eina visual de disseny per a la construcció d'aplicacions gràfiques JavaFX, semblant al constructor gràfic Swing per a aplicacions de Java SE. Altres notorietats inclouen la interoperabilitat d'OSGi per a aplicacions de plataforma NetBeans, i el suport per al desenvolupament de paquets OSGi amb Maven; suport per a l'SDK de JavaFX 1.3.1, el framework Zend PHP, i RoR (Ruby on Rails) 3.0; així com millores a l'editor Java, depurador Java, seguiment d'incidències, i més coses.

Obtenir l'IDE NetBeans 6.9

Descarregar l'IDE NetBeans 6.9

Documentació

Utilitzeu aquests documents per a iniciar-vos amb l'IDE NetBeans 6.9.1

Característiques destacades

OSGi

 • Desenvolupament de paquets OSGi amb Maven
 • Contenidor de Felix inclòs
 • Paquets OSGi en una aplicació RCP de NetBeans

Plataforma NetBeans

 • Interoperabilitat OSGi (desenvolupament i utilització de paquets OSGi en aplicacions basades amb plataformes)
 • Suport OSGi Felix 2.0.3, suport experimental per a Equinox
 • Conversió de mòduls NetBeans a paquets OSGi, i l'execució en un recipient OSGi sense cap modific-ió
 • Edició amb marcatges, tant per Ant i Maven per a projectes basats amb la plataforma
 • Aplicacions basades amb la plataforma NetBeans capaces de generar instal.ladors per als sistemes operatius més comuns
 • Suport millorat per a l'ús d'aplicacions web i connexions a bases de dades

 

JavaFX

 • Eina de composició de JavaFX per als components d'interfície d'usuari semblant als formularis, amb estats i accés a diverses fonts de dades
 • S'han afegit i millorat els consells en l'editor, en el depurador i en la reestructuració
 • S'ha millorat les paletes de JavaFX: formes, colors, efectes i gràfics
 • S'ha millorat la formatació del codi

Java EE

 • Suport per a CDI (Contexts and Dependency Injection) (JSR-299)
 • Suport per al Framework Spring 3.0
 • Servidor GlassFish OSE (Open Source Edition) 3.0.1 inclòs
 • Regeneració fàcil de les entitats JPA després d'un canvi a la base de dades
 • Suport per a serveis web REST per a aplicacions RCP

Java

 • Agrupació de punts d'interrupció al depurador de Java, històric d'adjuncions al depurador
 • Suport per a processadors d'anotacions en l'editor, configurable a través de les propietats del projecte
 • Suport per a la nova mini-aplicació i Web Start (JNLP)
 • Navegació millorada en l'analitzador de traces de la pila i URLs, Anar a l'acció Overridden/Implemented del mètode

Llenguatges Web: HTML, CSS, JavaScript

 • Reestructuració i trobar usos CSS i per a llenguatges semblants a HTML
 • Autocompletat de codi i hipervincles per el selector d'atributs id i class
 • Reestructuració en línia d'estils CSS

 

Java Card

 • Suport per a servlets de Java Card Connected 3, mini-aplicacions tan ampliades com clàssiques
 • Compatible retrospectivament amb Java Card 2.2.x i Java Card Clàssic
 • Depuració i creació de múltiple de plataformes i dispositius de Java Card
 • Conforme a la referència d'implementació de Java Card

PHP

 • Suport Framework Zend PHP
 • Anotacions "Overrides/Implements" i "Is Overridden/Implemented"
 • Nou formatejador amb moltes regles de format

Ruby

 • Suport RoR (Ruby on Rails) 3.0

C/C++

 • Integració de proves unàries amb projectes C/C++
 • Desenvolupament remot millorat, incloent la descàrrega i navegació, de fitxers remots
 • Suport millorat per a objectius makefile i Fortran
 • Navegació d'hipervincles millorada entre mètodes overridden i classes

Altres millores

 • Molts més conselles per a Java i Ruby
 • Suport per a la revisió ortogràfica en l'editor
 • Elements de menú d'ajuda per a informar d'errors i alentiments en contra de l'IDE NetBeans
 • Suport per a diversos servidors de cooperació basats en Kenai (pex. kenai.com i netbeans.org).


Conegueu més característiques d'aquest llançament a la pàgina de Novetats i notabilitats de l'IDE NetBeans!

Visiteu el Full de ruta de llançaments de NetBeans.

Not logged in. Log in, Register